Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Nauczyciel akademicki w szpitalu i przychodni

  Lekarz będący nauczycielem akademickim to nie niezwykłego. Niemal każdemu zdarzyło się, że był leczony przez takiego lekarza. Lekarz akademicki to osoba która jednocześnie kształci przyszłych i obecnych lekarzy w uczelniach medycznych i jednocześnie leczy w szpitalu uniwersyteckim lub przychodni działającej przy uniwersytecie. Te osoby są jednocześnie zatrudnieni w uczelni medycznej i w tym szpitalu lub przychodni. W dalszej części artykułu wyjaśniamy skąd wzięła się potrzeba takiego „podwójnego” zatrudniania, jacy nauczyciele akademiccy są w ten sposób zatrudniani i jakiego rodzaje umowy zawierane są z nauczycielami akademickimi udzielającymi jednocześnie świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych.

  Skąd potrzeba zatrudnienia nauczycieli akademickich w podmiotach leczniczych?

  Jedno z pierwszych pytań jakie się pojawia przy rozważeniu problemu zatrudnienia nauczycieli akademickich w podmiotach leczniczy to pytanie następujące. Skąd w ogóle taka potrzeba i po co to się robi? Tzn. jaka jest przyczyny tego, że szpitale i przychodnie zatrudniają nauczycieli akademickich? I analogicznie: jaka jest przyczyna tego, że nauczyciele akademiccy jednocześnie leczą?

  Odpowiadając w największym skrócie można udzielić następującego wyjaśnienia. Wynika to z tego że uczelnie medyczne współpracują z niektórymi podmiotami leczniczymi w celu wspólnego wykonywania działalności naukowej w powiązania z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  Uczelnie medyczne kształcąc lekarzy (w ramach kształcenia dyplomowego i podyplomowego) muszą umożliwić im naukę praktyczną czy branie udziału w leczeniu. Ponieważ same uczelnie świadczeń zdrowotnych nie udzielają współpracują z podmiotami leczniczymi tych świadczeń udzielających. Więcej o tym zagadnieniu pisaliśmy tutaj. Ponieważ kształcąc lekarza nauczyciel akademicki udziela jednocześnie świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, z którym uczelnie współpracuje, to powinien pozostawać w jakimś stosunku prawnym z tym podmiotem. Bowiem to podmiot leczniczy w stosunku do pacjenta jest podmiotem udzielającym mu świadczeń zdrowotnych. A „bezpośrednio” robo to właśnie lekarz będący nauczycielem akademickim.

  Lekarz będący nauczycielem akademickim jako udzielający świadczeń zdrowotnych

  Obowiązek uczestniczenia przez nauczyciela akademickiego w udzielaniu świadczeń zdrowotnych wynika z art. 454 ust.1  i ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z tym uregulowaniem lekarz będący nauczycielem akademickim zatrudniony w uczelni prowadzącej działalność w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w jednostce organizacyjnej udostępnionej uczelni przez podmiot prowadzący działalność leczniczą na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej. Czym jest udostępnienia przez szpitale i przychodnie ich jednostek organizacyjnych pisaliśmy tutaj. Ponieważ w stosunku do pacjenta świadczeń udziela szpital lub przychodnia nauczyciel akademicki zawiera z tym podmiotem umowę. Na podstawie tej umowy bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  Którzy nauczyciele mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem leczniczym?

  Obowiązek zawarcia umowy z podmiotem leczniczym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczy nauczycieli zatrudnionych w dwóch rodzajach uczelni:

  • w uczelniach medycznych (są to uczelnie publiczne czyli utworzone przez organ państwowy), które są podmiotami tworzącymi i „prowadzącymi” podmiot leczniczy;
  • w uczelniach, które prowadzą kształcenie na kierunku lekarskim.

  W każdym z tych dwóch przypadkach uczelnia w pierwszej kolejności zawiera umową z podmiotem leczniczym. Jest to tzw. umowę o udostępnienie jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego.  W pierwszym przypadku podmiot leczniczy utworzony przez uczelnię medyczną ma obowiązek zawrzeć z uczelnią medyczną taką umowę. Zaś w drugim przypadku te podmioty lecznicze tylko taką umowę mogą zawrzeć.

  To ilu nauczycieli akademickich będących lekarzami zawrze umowę z podmiotem leczniczym w celu uczestniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych określa umowa zawarta przez uczelnię z podmiotem leczniczym. Tak stanowi art. 89 ust. 5 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej.  

  Na podstawie jakich umów zatrudnia się nauczycieli akademickich w podmiocie leczniczym

  W podmiocie leczniczym lekarza będącego nauczycielem akademickim zatrudnia się na podstawie dwóch rodzajów umów:

  1. na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W tej umowę strony określają zadania dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń specjalistycznych przez nauczyciela akademickiego;
  2. na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tej umowie strony określają zadania dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń specjalistycznych przez nauczyciela akademickiego. Umowa ta zawiera zatem analogiczne uregulowania do ww. umowy o pracę.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?