Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Szpitale i przychodnie uniwersyteckie

  Szpitale i przychodnie uniwersyteckie zajmują ważne miejsce na rynku usług medycznych. O takim wyrażeniu jak klinika czy szpital kliniczny, ewentualnie szpital akademicki słyszał każdy. W powszechnej świadomości te określenia są odnoszone są do szpitali i przychodni uniwersytetów. Jest to odczycie prawidłowe, bo  są to takie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w których w udzieleniu tych świadczeń biorą udział osoby będące jednoczenie kadrą naukową uczelni. Tak w największym skrócie a uregulowania ustawowe, nieco bardzie skomplikowane, poniżej.   

  Cel istnienia

  Uzasadnienie funkcjonowania szczególnej kategorii podmiotów jakimi są szpitale i przychodnie uniwersyteckie czyli te funkcjonujące przy uniwersytetach i akademiach medycznych jest jasne. Tą przyczyna jest konieczność kształcenia dyplomowe  i podyplomowego w zawodach medycznych. A to z kolei wymaga uczestniczenia przez osoby kształcone w zajęciach praktycznych, czyli w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ponieważ uczelnie same nie udzielają świadczeń zdrowotnych muszą współpracować w tym obszarze z podmiotami, które tych świadczeń udzielają. Czyli muszą współpracować ze szpitalami i przychodniami.

  Uczelnia medyczna

  Aby dobrze zrozumieć sens i istotę funkcjonowania szpitali i przychodni uniwersyteckich po pierwsze trzeba wiedzieć czym dokładnie jest uczelnia medyczna. Pojęcie to zostało zdefiniowane ustawowo. Zawiera je w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z tą definicją uczelnią publiczną jest publiczna uczelnia medyczna i publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jak to często z definicjami ustawowymi także i ta definicja za dużo nie wyjaśnia. Także trzeba jeszcze sięgnąć do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. I tak z tej ustawy dowiadujemy się, że:

  • uczelnią publiczną jest uczelnie utworzona przez organ państwa (art. 13 ust.1), i
  • medyczną uczelnią publiczną jest uczelnia nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 433 ust. 1 pkt 4). 

  To co jest istotne i co należy pamiętać to to, że : uczelnie medyczna to uczelnie która zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawcze w medycynie

  Co z uczelniami medycznymi prywatnymi?

  Jeżeli przeczyta się uważnie powyższe to pojawia się naturalne i oczywiste pytanie : co z uczelniami prywatnymi kształcącymi na kierunkach lekarskich ? Czy one nie są uczelniami medycznymi?

  W rozumieniu ustawy o działalności leczniczej takimi uczelniami nie są bo nie są to uczelnie publiczne.

  W takim razie można zapytać w oparciu o jakie uregulowania kształcą one przyszłych lekarzy? Te uczelnie kształcą lekarzy w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , a dokładnie art. 53 ust. 6 który określa jakie warunki musi spełniać uczelnia aby utworzyć studia na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym.

  Jeżeli zaś by zapytać dlaczego uczelnią medyczną w  jest tylko uczelnia publiczna? Tu konieczne byłoby odwołanie się do intencji ustawodawcy. W mojej ocenie nie ma ku temu żadnej rozsądnie uzasadnionej przyczyny.

  Konsekwencje dla uczelni niepublicznych kształcących lekarze

  W tym miejscu pojawia się automatycznie kolejne pytanie. Jakie są konsekwencje tego, że uczelniami medycznymi w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej są uczelnie publiczne dla omawianego zagadnienia?

  W mojej ocenie można zasadnie twierdzić, że istotnych nie ma żadnych. Wynika to z tego, że najważniejsze uregulowania ustawy o działalności leczniczej odnoszące się do relacji uczelnie medyczne – szpitale i przychodnie uniwersyteckie są zawarte w rozdziale 4 tej ustawy. Jest on zatytułowany : Regulacja szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązania z udzieleniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Wprost te uregulowania stosuje się do uczelnie medycznych (którymi są uczelnie publiczne) ale w art. 91a ustawy o działalności leczniczej ustawodawca postanowił, że art. 89-92 , czyli rozdział 4, stosuje się odpowiednio do innej uczelni prowadzącej kształcenia i działalność naukową w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu. Tym uregulowaniem ustawodawca naprawił to, że prywatne uczelnie kształcące w obszarze medycynę nie spełniają definicji uczelni medycznej.

  Współpraca uczelni kształcących w zawodach medycznych ze szpitalami i przychodniami uniwersyteckimi

   Jak wspomniałem wyżej ustawodawca uregulował zasady współpracy uczelni medycznych z podmiotami leczniczymi. Mówiąc bardziej prawidłowo współpracę uczelni prowadzących kształcenie w zakresie nauk medycznych z podmiotami leczniczymi. Celem tych przepisów jest uregulowania współpracy tych podmiotów w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne i wspólne prowadzenie nauk badawczych. Chodzi o to, że sama uczelnie nie posiada „bazy medycznej” niezbędnej do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej. Np. nie ma swoich pacjentów których leczy. Dlatego musi korzystać z tej bazy posiadanej przez podmiotu udzielające świadczeń zdrowotnych.

  Główne zasady współpracy między podmiotami leczniczymi i uczelniami medycznymi

  Główne zasady współpracy między tymi podmiotami są następujące :

  1. po pierwsze podmiot leczniczy utworzony i „prowadzony” przez uczelnię medyczną zajmuje się promocją zdrowia i realizacją zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia oraz realizuje zadania polegające na kształceniu przed i podyplomowym w zawodach medycznych w powiązania z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Chodzi więc o to że uczelnie i szpitale (przychodnie) utworzone przez uczelnie wspólnie wykonują tę działalność;
  2. podmioty lecznicze utworzone i „prowadzone” przez uczelnię maja obowiązek udostępnić uczelni swoje jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności opisanej w pkt (1). Chodzi o to, że podmioty lecznicze utworzone przez uczelnie zawierają umowy regulujące zasady korzystania przez uczelnie z ich „bazy medycznej”;
  3. inne szpitale i przychodnie niż te utworzone i „prowadzone” przez uczelnie mogą udostępniać uczelniom swoje jednostki organizacyjne prowadzenia działalności opisanej w pkt (1). Chodzi o to, że szpitale (przychodnie) inne niż te utworzone przez uczelnie mogą zawierać umowy regulujące zasady korzystania przez uczelnie z ich „bazy medycznej”. Różnica między tymi podmiotami leczniczymi  a tymi utworzonymi przez uczelnie jest taka że te pierwsze mogą udostępniać uczelniom swoje jednostki organizacyjne a te drugie są do tego zobligowane;
  4. udostępnienie przez szpital i przychodnię następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między uczelnią a podmiotem leczniczym. Dotyczy to zarówno podmiotów leczniczych utworzonych i „prowadzone” przez uczelnię jak i pozostałych. Ustawa  działalności leczniczej określa jakie elementu zawiera ta umowa;
  5. obowiązkiem uczelni jest przekazanie podmiotowi leczniczemu, z którego jednostek organizacyjnych korzysta;
  6. jednostką  organizacyjną podmiotu leczniczego udostępnioną uczelni kieruje ordynatora albo inny lekarz kierujący. Z kolei osobą odpowiedzialną za działalność dydaktyczną i badawczą jest kierownik kliniki. Można to przedstawić w ten sposób , że taka jednostka organizacyjne ma dwie osoby kierujące jej działalnością. Pierwsza to osoba kierujące udzielaniem świadczeń zdrowotnych „z ramienia” podmiotu leczniczego. Zaś druga kieruje działalnością badawczą i naukową „z ramienia” uczelni. Przy czym możliwe jest że te dwa zadania pełni jedna osoba
  7. nauczyciele akademiccy i doktoranci są jednocześnie zatrudniani przez podmiot leczniczy który udostępnił uczelni swoje jednostki organizacyjne.  

  Jak można podzielić szpitale i przychodnie uniwersyteckie?

  Z wyżej przedstawionych zasad wspólnego prowadzenia przez podmioty lecznicze i uczelnie działalności naukowej i dydaktycznej w obszarze nauk medycznych szpitale i przychodnie kliniczne można podzielić na dwie grupy:

  • pierwsza grupa to podmioty lecznicze utworzone i „prowadzone” przez uczelnie medyczne. Te podmioty mają obowiązek uczestniczenie w kształceniu w zawodach medycznych w powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych;
  • druga grupa to podmioty lecznicze które nie są utworzone i „prowadzone” przez uczelnie. Te podmioty mogą , ale nie muszą, uczestniczenie w kształceniu w zawodach medycznych w powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

  Używanie nazwy 'klinika’ itp.

  W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepis, z którego istnienie niewiele osób zdaje sobie sprawę. Mianowicie na uregulowanie zawarte w art. 89 ust. 56 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie nim oznaczenie takie jak : „klinika”, „kliniczny” i „uniwersytecki” może używać wyłącznie jeden z podmiotów, o których mowa powyżej. Czyli mogą go używać wyłącznie podmiot leczniczy uczestniczący wspólnie z uczelnią w kształceniu w zawodach medycznych w powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?