Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych

  Wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą w formie podmiotów leczniczych, w tym osoby wykonujące zawody medyczne prowadzące działalność leczniczą jako podmioty lecznicze.

  Przygotowujemy statuty, regulaminy organizacyjne, uchwały organów dla podmiotów działających w formie spółek handlowych. Zajmujemy się doradztwem przy przekształceniach wykonywanej działalności.

  Sporządzamy umowy z kontrahentami, pracownikami, dostawcami usług oraz zleceniobiorcami

  Definicja podmiotu leczniczego

  Za podmioty lecznicze uważa się podmioty, bez względy na ich formę organizacyjno – prawną, które zajmują się udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Czyli mówiąc inaczej prowadzą działalność leczniczą. Określenia podmiot leczniczy używa też ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej. Należy pamiętać, że wbrew pierwszemu skojarzeniu jakie nam się nasuwa, określenie podmiot leczniczy nie oznacza zdefiniowanego przez obowiązujące przepisy podmiotu rozumianego jako odrębnego rodzaju podmiotu prawnego. W rozumieniu bowiem ustawy o działalności leczniczej podmiotami leczniczymi są różnego rodzaju podmiotu (przedsiębiorcy, spółki, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe i inne) które prowadzą działalność leczniczą. Tym zatem co wyróżnia podmiot leczniczy spośród innych podmiotów jest przedmiot ich działalności. Tym zaś wyróżniającym przedmiotem działalności leczniczej jest prowadzenie działalności leczniczej. Mówiąc więc dokładnie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot leczniczy to różnego rodzaju podmioty zajmujący się prowadzeniem działalności leczniczej.

  Publiczne i niepubliczne podmiotu lecznicze

  W świetle obowiązujących uregulowań prawnych nie istnieje podział na publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze. W każdym razie nie ma sensu mówienia o takim podziale przez pryzmat udzielania przez podmiotu lecznicze świadczeń zdrowotnych i źródła finansowania tych świadczeń. Każdy bowiem podmiot leczniczy może być stroną umowy (przynajmniej potencjalnie) zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. I może zatem udzielać świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. I wówczas potocznie może być określany jako „publiczny”. Może też udzielać świadczeń zdrowotnych odpłatnie. I wówczas jest określany jako prywatny podmiot leczniczy. W praktyce najczęściej spotykanym odzwierciedleniem takiego podziału jest używanie nazwy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ). Nazwy tej używa się dla podkreślenie, że dany podmiot udziela świadczeń odpłatnie.

  Oczywiście czym innym jest kwestia „właścicielska”. Czyli to kto utworzył podmiot leczniczy i wyposażył go w majątek konieczny do prowadzenia działalności. W tym wypadku można zasadnie mówić o podmiotach publicznych i podmiotach niepublicznych, czy też prywatnych.

  Podmiot leczniczy a prowadzenie działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego

  Jak wyżej wspomniano w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej podmioty lecznicze to różnego rodzaju, w sensie formy organizacyjno – prawnej, podmioty zajmujące się prowadzaniem działalności leczniczej. Ale w rzeczywistości określenie mającym istotne znaczenie jest prowadzanie działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego. Więcej o tym zagadnieniu pisaliśmy tutaj.

  Określenia używane zamiennie z określeniem podmiot leczniczy

  W powszechnym użyciu występuje wiele różnych określeń dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Jako przykłady takich określeń można podać :

  • placówki medyczne. Jest to określenie najbardziej ogólne i generalne. Używa się go wówczas gdy odnosi się podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych wówczas gdy nie ma znaczenia jaki to jest podmiot i jakiego rodzaju świadczeń zdrowotnych udziela. Czyli rozumie się przez to określenie każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Tego określanie nie używa się albo używa się go rzadziej w odniesieniu do lekarzy prowadzących własne gabinety lekarskie.
  • zakłady opieki zdrowotne. To określenie wywodzi się z nieobowiązującej już ustawy o samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Można uznać, że używa się tego określenie w takich kontekstach jak określenie palcówka medyczna.
  • szpitale – tego określenia używa się dla określenia podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych wymagających hospitalizacji. Zaś hospitalizacja to tyle co stały pobyt pacjenta na terenie podmiotu leczniczego.
  • przychodnie – to określenie odnosi się do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych niewymagających ich udzielanie stacjonarnie i całodobowo;
  • kliniki – pod względem prawnym prawidłowe jest używania tej nazwy wobec podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w powiązania z prowadzeniem działalności naukowej i badawczej. Czyli w stosunku do podmiotów, które udostępniają bazę medyczną dla uczelni kształcących w zawodach medycznych. Chodzi więc o podmiotu lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych „wspólnie” z uczelniami medycznymi. W praktyce często używa się tego określenia dla podkreślenia wysokiego poziomu świadczeń udzielanych przez dany podmiot.
  • zakład leczniczy. W znaczeniu prawnym jest to zespół majątkowych za pomocą których podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Ale powszechnie to określenia jest rozumiane raczej jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

  Obsług prawna podmiotów leczniczych – zakres usług :

  Jako kancelaria obsługująca podmioty działające na rynku medycznym zajmujemy się świadczeniem usług prawnych dla podmiotów leczniczych. Świadczymy usługi prawne dla wszelkich podmiotów leczniczych bez względu na formę w jakiej one działają. Skontaktuj się z naszą kancelarię jeżeli szukasz radcy prawnego zajmującego się obsługą prawną podmiotów leczniczych. Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz doradztwa prawnego w jednej w następujących spraw:

  – obsługa prawna podmiotów leczniczych rozpoczynających działalność:

  • założenie działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego ;
  • wybór formy organizacyjno – prawnej w jakiej podmiot leczniczy będzie prowadził działalność leczniczą;

  – przygotowujemy regulaminy i procedury :

  • przygotowywanie regulaminu organizacyjnego dla podmiotów leczniczych;
  • przygotowywanie procedur obowiązujących w podmiotach leczniczych. Przygotowujemy takie procedury i regulaminy tak jak np. procedura udostępniania dokumentacji medycznej, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wykaz praw pacjentów, procedura odbierania zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, procedura odbierania upoważnień do udostępniania informacji o pacjencie i jego zdrowiu oraz upoważnień do udostępniania dokumentacje medycznej, procedury sprzątania i utrzymywania porządku w pomieszczeniach podmiotu leczniczego, procedura wykonywania badań obrazowych, procedura utrzymania w należytym porządku sprzętu medycznego, procedura załatwiania i obsługi skarg i wniosków pacjentów, procedura bezpieczeństwa gromadzenia i przechowywanie informacji w tym procedura prowadzenie dokumentacji medycznej;

  – przygotowujemy formularze wymagane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

  • opracowanie dokumentów udostępnianych pacjentom podmiotu leczniczego. Przygotowujemy takie dokumenty jak: formularz zgody na leczenie jeżeli jest wymagane, formularz upoważnienia do udzielania informacji o pacjencie w tym o jego stanie zdrowia, formularz upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta;

  – opracowujemy umowy dla podmiotów leczniczych:

  • zatrudnianie pracowników medycznych podmiotu leczniczego i personelu pomocniczego. Zajmujemy się  przygotowaniem i oceną umów o pracę personelu medycznego. Przygotowujemy i oceniamy zawierane przez podmioty lecznicze umowy o świadczenie usług, umowy B2B, umowy zleceń;
  • przygotowanie i ocena umów najmu pomieszczeń podmioty leczniczego, umów dzierżawy sprzętu medycznego, umów użyczenia sprzętu medycznego;
  • ocena umów leasingu sprzętu medycznego , sprzedaży tego sprzęt oraz umów dotyczących finansowania nabycia sprzętu medycznego;
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i zasady jej udostępnienia;

  – obsługa prawna podmiotów leczniczych w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ:

  • obsługa podmiotów leczniczych w postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • obsługa podmiotów leczniczych podczas kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia;

  – reprezentowanie podmiotów leczniczych przed sądami:

  • reprezentowanie podmiotów leczniczych w procesach sądowych. Reprezentujemy podmioty lecznicze w sprawach pozwów pacjentów oraz reprezentujemy podmiotu  w sprawach cywilnych w sporach z ich kontrahentami;

  – obsługa podatkowa podmiotów leczniczych:

  • doradztwo podatkowe. Zajmujemy się doradztwem podatkowym dla podmiotów leczniczych w zakresie podatku dochodowego (osób fizycznych i prawnych ), podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości. Reprezentujemy podmioty lecznicze w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane wpisy

  Kompleksowa obsługa

  Nasi Klienci

  Szpitale i przychodnie

  Zapewniamy doradztwo prawne w całym zakresie działalności szpitali i klinik. Przygotowujemy opinie, konsultujemy problemy prawne. Sprawdzamy i przygotowujemy umowy, pisma i inne dokumenty takie jak regulaminy, akty wewnętrzne.

  Przychodnie

  Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane przez przychodnie oraz uczestniczymy w negocjowaniu umów. Udzielmy porad prawnych w bieżącym funkcjonowaniu przychodni. Pośredniczymy w kontaktach z kontrahentami, pacjentami, wykonawcami usług, a także NFZ i innymi urzędami. Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych. Zajmujemy się również dochodzeniem i egzekucją wierzytelności. Pomagamy w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji medycznej.

  Obsługa prawna lekarzy

  Wspieramy lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne w ramach indywidualnych praktyk lekarskich. Pomagamy przy zawieraniu umów ze szpitalami i przychodniami. Doradzamy w rozliczeniach podatkowych oraz kontaktach z NFZ i innymi organami publicznymi.
  Reprezentujemy lekarzy w postępowaniach dyscyplinarnych przed sądami lekarskimi, postępowaniach karnych oraz procesach cywilnych dotyczących błędów medycznych.

  Obsługa prawna gabinetów stomatologicznych

  Zajmujemy się obsługą prawną lekarzy stomatologów. Doradzamy stomatologom udzielającym świadczeń zdrowotnych indywidualnie jak i grupowo działających w ramach indywidualnych praktyk jak i podmiotów leczniczych. Przygotowujemy regulaminy, opiniujemy i sporządzamy umowy. Reprezentujemy lekarzy stomatologów przed sądami i w postępowaniach administracyjnych przed organami publicznymi.

  Medycyna Estetyczna

  Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług medycyny estetycznej. Doradzamy w prowadzeniu dokumentacji medycznej, zawieraniu umów z osobami poddającymi się zabiegom medycyny estetycznej. Odpowiadamy na roszczenia pacjentów i świadczymy zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi.

  Kancelaria prawna obsługujące fizjoterapeutów

  Obsługa prawna fizjoterapeutów

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń fizjoterapii zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Apteki i Hurtownie Farmaceutyczne

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń rehabilitacyjnych zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Sklepy Medyczne

  Wspieramy przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wyrobów medycznych, w tym w zakresie zgodności prowadzenia działalności z ustawą o wyrobach medycznych. Opiniujemy i negocjujemy umowy zawierane z dostawcami wyrobów medycznych. Przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych. Doradzamy w zakresie prowadzenie reklamy wyrobów medycznych.

  Laboratoria

  Świadczymy pomoc prawną dla medycznych laboratoriów diagnostycznych działających jako odrębne zakłady lecznicze oraz jako jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych. Doradzamy także osobom wykonującym zawód diagnosty laboratoryjnego. Reprezentujemy diagnostów w postępowaniach przed sądami dyscyplinarnymi.

  Uczelnie Medyczne

  Obsługujemy uczelnie wyższe, które kształcą lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne i są podmiotami tworzącymi dla szpitali i innych podmiotów leczniczych.

  Uzdrowiska

  Obsługujemy przedsiębiorców zajmujących się lecznictwem uzdrowiskowym udzielającym świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów, przychodni, zakładów przyrodoleczniczych. Opracowujemy i negocjujemy umowy zawierane z personelem medycznym i kontrahentami w pełnym zakresie działalności uzdrowisk. Działamy jako pełnomocnicy procesowi w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

  Agencje interaktywne

  Prowadzimy kompleksową obsługę prawną branży marketingowej i interaktywnej. Zapewniamy wsparcie przy projektowaniu i tworzeniu stron internetowych. Przygotowujemy umowy na świadczenie usług marketingowych (digital, outdoor), organizacje eventów i akcji marketingowych. Opracowujemy regulaminy konkursów i akcji marketingowych. Doradzamy przy tworzeniu serwisów i sklepów internetowych. Tworzymy umowy na wdrożenie i utrzymanie systemów IT, nabycie praw autorskich lub licencji […]