Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty

  Jednym z przejawów silnego uregulowania funkcjonowanie rynku medycznego jest fakt szczegółowego uregulowania zagadnienia na czym polega wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Oczywiście każdy jest świadomy jak ważny społecznie jest ten zawód. Poza powszechną świadomością pozostaje jednak wiedza na czym dokładnie w świetle regulacji prawnych polega wykonywanie zawodu lekarza. Również to w jaki sposób ustawodawca wyróżnia ten zawód spośród innych zawodów nie powszechnie znane. 

  Definicja pojęcia wykonywanie zawodu lekarza

   „Definicja” wykonywania zawodu lekarza (art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ) odwołuje się do dwóch zasadniczych kryteriów, których spełnienie będzie oznaczał, że mamy do czynienia z wykonywaniem zawodu lekarz. Te kryteria to wykonywanie czynności przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i wykonywania określonych czynności.

  Kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty

  Abyśmy mogli mówić o wykonywaniu zawodu lekarza to wykonywać te czynności musi osoba posiadającą wymagane kwalifikacje.   Te kwalifikacje muszą być potwierdzone „odpowiednimi dokumentami”. Oznacza to więc wymóg nabywania kwalifikacji w drodze uregulowanego i sformalizowanego procesu (proces kształcenia teoretycznego i proces uzyskiwania umiejętności praktycznych) zakończonego otrzymaniem przewidzianego tymi uregulowaniami dokumentu potwierdzającego uzyskania kwalifikacji.

  Przez wymagane kwalifikacje należy rozumieć wymagania określone w art. 5 i kolejnych ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Te wymagania to : ukończenie studiów na kierunku lekarskim, ukończenie stażu podyplomowego i złożenie i zdania z wynikiem egzaminu lekarskiego (lekarsko – dentystycznego). 

  Rodzaj wykonywanych czynności

  Drugie kryterium to rodzaj wykonywanych czynności. Aby mówić o wykonywaniu zawodu lekarza wykonywane czynności muszą polegać na : udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zaś aby mówić o wykonywaniu czynności przez lekarz dentystę wykonywane czynności muszą polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych

  W tym miejscu może się pojawić wątpliwość co do tego co się mieści w „udzielaniu świadczeń zdrowotnych”? Ta wątpliwość może wynikać stąd, że art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza stanowi, że wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych „w szczególności” : badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich

  Tak jest „co do zasady” bo ustaw o zawodach lekarza i lekarza dentysty (w art. 2 ust. 3) rozszerza katalog czynności jakie należy uważać za wykonywanie zawodu lekarza. I tak zgodnie z tym uregulowaniem za wykonywania zawodu lekarza uważa się również :

  1. prowadzenie przez lekarza badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub promocji zdrowia,
  2. nauczenie zawodu lekarza,
  3. kierowanie podmiotem leczniczym (tj. podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej)
  4. zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), urzędach obsługujących te podmioty lub urzędach i instytucjach w ramach których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
  5. zatrudnienie w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

  Te wyżej wskazane (pkt 1 -5) uważa się za wykonywanie zawodu lekarza, ale nie są czy czynności za zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych.

  Czyli – częściowo podsumowując powyższe uwagi i dokonując ich usystematyzowania  – można czynności zaliczane do wykonywania zawodu lekarza podzielić na dwie grupy :

  1. pierwsza grupa to czynności polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
  2. druga grupa to czynności inne niż polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.  

  Wykonywanie ww. czynności uważa się za wykonywanie zawodu lekarza (dentysty) przez lekarza dentysty. Wynika to z generalnego odwołania zawartego w art 3 ust.1 ustawy  – zgodnie z nim gdy ustawa stanowi o lekarzu rozumie się również lekarza dentystę.

  Kiedy lekarz i lekarza dentysta może zacząć wykonywać zawód?

  Jak napisaliśmy wyżej wykonywanie zawodu lekarza (i lekarza dentysty) polega na wykonywaniu czynności wymienionych przez ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty (wyżej zostały one również omówione). A od kiedy lekarza (i lekarz dentysta) może zacząć wykonywać zawód? Odpowiedź jest prosta : od chwili przyznania ma przez właściwą okręgową radę lekarską prawa do wykonywania zawodu lekarza. Czyli aby zacząć wykonywać zawód lekarza lub lekarza dentysty należy ukończyć studia na kierunku lekarskim (lekarsko – dentystycznym), odbyć staż podyplomowy i zdać lekarski egzamin końcowy (lekarsko-dentystyczny egzamin lekarski).

  Ustawa o zawodach lekarza i lekarza szczegółowo reguluje pozostałe przypadki kiedy nabywa się uprawnienie do wykonywania zawodu lekarz – chodzi mówiąc ogólnie o możliwości wykonywania zawody przez osoby niebędące obywatelami polskimi. Ponieważ są to uregulowania kazuistyczne i przez to bardzo szczegółowe w tym miejscu nie będziemy ich omawiać.   

  Formy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

  Przez pytanie w jaki mamy na myśli „pytanie o prawo” tzn.  pytanie o rodzaj stosunku prawnego , w ramach którego lekarza wykonuje zawód lekarze, przy czym nie chodzi tylko o rodzaj stosunku prawnego nawiązanego z podmiotem leczniczym ( „placówką medyczną”) ale szerzej o każdą formę organizacyjno – prawną  w jakiej możliwe jest wykonywanie zawodu lekarze (lekarz dentysty). W pierwszej kolejności, w celu usystematyzowania zagadnienia, można podzielić te formy na dwie grupy:

  1. pierwsza obejmuje osobiste , „na własny rachunek”  wykonywanie zawodu przez lekarza,
  2. druga obejmuje wykonywanie zawodu na rachunek podmiotu leczniczego (popularnie określanych jako placówki medyczne).

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym

  Jeżeli lekarz wykonuje zawód w „placówce medycznej” to możliwe są następujące sytuacje:

  1. lekarz może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest to najbardziej popularna (i najbardziej prawidłowa) forma zatrudnienia lekarza w podmiotach świadczących usługi medyczne (czyli szpitalach, przychodniach, prywatnych klinikach) ;
  2. drugą bardzo popularną formą „zatrudnienia” lekarzy są różnego rodzaju umowy o świadczenie usług lub podobne. W tych umowach lekarz występuje jako wykonawca (również usługobiorca, przyjmujący zlecenie itp.). Z kolei podmiot z którym lekarz umowę zawiera określany jest jako zlecający (również usługodawca, dający zlecenie itp.)
  3. lekarza może „pracować na kontrakcie”  – popularnie używane słowo „kontrakt”   to umowa, w której lekarz występuje jako osoba prowadząca działalność gospodarcza. Stosunek prawny zawiązany tą umową ma charakter samozatrudnienia;
  4. tzw. umowy rezydenckie (rezydentury). Jest to rodzaj umowy o pracę charakteryzujący się tym, że zawiera je się z lekarzami w trakcie obywania specjalizacji. Stroną tej umowy jest lekarz w trakcie specjalizacji i jednostka,  w której lekarz odbywa tę specjalizację. Drugą cechą charakterystyczną jest to, że wynagrodzenie lekarze jest finansowane ze środków budżetu państwa;
  5. oprócz tych wyżej wskazanych umów występują w praktyce umowy szczególne np. : umowy o pełnienie dyżurów, umowy o badania kliniczne.

  Samodzielne wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty

  Z kolei jeżeli lekarz wykonuje zawód „samodzielnie, na własny rachunek” to lekarz prowadzi wówczas działalność leczniczą. Tę działalność może prowadzić jako:

  1. podmiot leczniczy,
  2. praktyka lekarska,

  Formą organizacyjno – prawną, dla prowadzenia działalności leczniczej jest działalność gospodarcza. Z kolei działalność gospodarcza może być jednoosobową działalnością gospodarczą albo działalnością prowadzoną w formie spółek (cywilnej, jawnej lub partnerskiej).

  W tym miejscu należy podkreślić istotną rzecz : wyżej opisany podział nie jest w żadnym razie podziałem dychotomicznym, bo powyżej wskazane formy wykonywania zawodu nie zostały wyodrębnione w oparciu o jednolite kryterium  i nie są one rozłączne. Np. praktyka lekarska może być wykonywana w podmiocie leczniczym („placówce medycznej”) na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem, albo lekarz pracujący w podmiocie leczniczym „na kontrakcie” jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Nie ma również przeszkód aby lekarz wykonujący zawód jako podmiot leczniczy świadczył na rzecz innego podmiotu leczniczego usługi medyczne na zasadzie outsourcingu i tak bardzo często się zdarza.

  Dlatego też przedstawionego zestawienia nie należy traktować jako wyczerpującego przedstawienie modelu wykonywania zawodu lekarza. Możemy je jedynie traktować jako wskazania najczęściej spotykanych sytuacji wykonywania zawodu lekarza. W kolejnych wpisach omówimy szczegółowo każdą z nich.

  Usługi kancelarii:

  Na czym polega pomoc kancelarii ? Kancelaria przygotowuje oraz  analizuje i opiniuje umowy zawierane przez lekarzy i lekarzy i dentystów zawierane w ramach wykonywania zawodu, czyli:

  • sprawdzamy i opiniujemy umowy o pracę;
  • przygotowujemy i sprawdzamy umowy cywilnoprawne o świadczenie usług i umowy podobne do umów zleceń zawieranych przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • przygotowujemy i wydajemy opinie o kontraktach zawieranych przez lekarzy;
  • przygotowujemy i wydajemy opinie o różnego rodzaju umowach o współpracy zawieranych przez praktyki lekarskie i lekarzy działających jako podmioty lecznicze;
  • wydajemy opinię i oceniamy umowy o pełnienie dyżurów medycznych, umowy o badania kliniczne, umowy wolontariatu,.
  • doradzamy przy zakładaniu przez lekarzy samodzielnej działalności w formie praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych. W tym zakresie przygotowujemy wszystkie dokumenty organizacyjne oraz umowy zawierane przy zakładaniu działalności leczniczej. 

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?