Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Opodatkowanie VAT outsourcingu personelu medycznego.

  Opodatkowanie VAT outsourcingu personelu medycznego budzi kilka wątpliwości. Outsourcing personelu medycznego tak jak każda usługa świadczona w ramach działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Skoro świadczenie usług medycznych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, to powstaje naturalne pytanie. Czy outsourcing personelu medycznego podlega temu zwolnieniu a jeżeli tak to po spełnieniu jakich warunków? Jest to pytanie istotne dla wielu podmiotów. Na rynku usług medycznych działa bowiem wiele podmiotów oferujących usługi udostępnienia personelu medycznego. Poniżej omawiamy kilka najważniejszych kwestii.

  Na czym polega outsourcing personelu medycznego

  Outsourcing personelu medycznego nie jest skomplikowaną rzeczą. Polega ona na tym, że jeden podmiot zatrudnia osoby wykonujące zawód medyczny. Takim zatrudniającym może być agencja pracy. Zatrudnienie to nie ma na celu wykonywania pracy na rzecz zatrudniającego. Osoby zatrudnione bowiem wykonują prace w innym podmiocie, czy też na rzecz innego podmiotu. Wykonywanie tej pracy następuje w oparciu o umowę zawartą pomiędzy tym podmiotem a udostępniającym.

  Outsourcing personelu medycznego jako świadczenie usług

  Zgodnie z ogólnymi uregulowaniami opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Za świadczenie usług ustawa o podatku VAT uznaje każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Jest to definicja jak widać bardzo szeroko. Znaczy one tyle, że na gruncie ustawy o VAT świadczeniem usług jest każde zachowanie na rzecz kogokolwiek, niebędące dostawą towarów.

  Jasne jest więc, że zachowanie jednego podmiotu polegające na tym, że ten podmiot udostępnia innemu podmiotowi pracowników w celu wykonywania przez tych pracowników czynności na rzecz tego podmiotu, np. outsourcing personelu medycznego przez agencję pracy na rzecz podmiotu leczniczego, jest świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniem podatkiem VAT. Nie budzi więc wątpliwości, że opodatkowanie VAT outsourcingu personelu medycznego wynika z obowiązującej ustawy.

  Usługi medyczne a podatek VAT

  Teraz zadajmy sobie pytanie o opodatkowanie VAT outsourcingu personelu medycznego w kontekście zwolnienie z opodatkowania usług medycznych. Świadczenie usług medycznych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (art. 43 ust. 1 pkt 18 -19 ustawy o podatku). Ponieważ zwolnienie jest wyjątkiem od ogólnej zasady opodatkowania podlega ona wykładni ścisłej. Ustawodawca zwalnia z opodatkowanie podatkiem VAT następujące czynności:

  Świadczenie usług medycznych przez podmioty lecznicze

  (1) świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Zakres tego zwolnienia wydaje się być jasny. To zwolnienie opiera się na kryterium przedmiotowe – podmiotowym. Należy je rozumieć w ten sposób, że ze zwolnienia korzystają dwie kategorie świadczeń. Pierwsze to świadczenie usług medycznych. Zaś drugie to dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych ze świadczeniem usług medycznych. Ale pod warunkiem że świadczą je podmioty lecznicze prowadzące działalność lecznicza. O prowadzeniu działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego pisaliśmy tutaj

  Usługi medyczne świadczone na rzecz podmiotów leczniczych

  (2) świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza . Ministerstwo finansów uważa, że te usługi muszą być świadczone przez podmioty lecznicze aby korzystać ze zwolnienia. Jest to nieco dyskusyjna ocena bo wprost tak nie wynika z przepisów. Ale ponieważ jest to ocena ministerstwa wypada nią się kierować. Oprócz tego aby korzystać ze zwolnienia muszą być świadczone rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych. Czyli w tych miejscach gdzie te podmioty prowadzą działalność. Z tego zwolnienia korzystają więc wszystkie podmioty lecznicze świadczące usługi medyczne pod warunkiem, że odbiorcami tych usług są podmioty lecznicze i usługi te świadczy się w miejscach gdzie działają te podmioty lecznicze;

  Świadczenie usług medycznych przez osoby wykonujące zawód medyczny

  (3) świadczenie usług usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania : (i) zawodu lekarza i lekarza dentysty, (ii) zawodu pielęgniarki i położnej, (iii) zawodów medycznych przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, (iv) zawodu psychologa,

  Usługi nabyte na rzecz osób trzecich

  (4) świadczenie usług wskazanych wyżej w pkt (1) i pkt (3) jeżeli te usługi zostały nabyte przez podatnika podatku VAT we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów wymienionych wyżej w pkt (1) i pkt (3)

  Czyli podsumowując : zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT podlega świadczenie usług opieki medycznej wykonywanych przez określone kategorie podmiotów. Zwolnienie ma zastosowanie do czynności głównych oraz czynności pomocniczych. Czynności medyczne muszą służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia.

  Kiedy usługi pomocnicze nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania

  Poza tym trzeba pamiętać, że pomimo spełniania tych warunków zwolnienie z opodatkowania nie ma zastosowania do usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (czyli tymi korzystającymi ze zwolnienia), jeżeli :

  • te usługi (chodzi o usługi związane) nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej (która korzysta ze zwolnienia), lub
  • celem tych usług dodatkowych jest osiągnięcie przez podatnika dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywania tych usług (dodatkowych) w stosunku do podatnika, który nie korzysta z takiego zwolnienia.

  Mamy tu więc dwie przesłanki wyłączające zwolnienie dla usług pomocniczych. Pierwsza a ma charakter pozytywny. Zaś druga jest przesłanka negatywną.

  Usługa medyczna – znaczenie pojęcie jako podstawa zwolnienia świadczeń medycznych z podatkowania podatkiem VAT.

  Co nie stanowi „wielkiego odkrycia”  z wyżej przedstawionych regulacji ustawy o podatku VAT istota problemu przy określeniu czy dane usługa opieki medycznej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT jest odpowiedź na następujące pytanie. Czy rzeczywiście jest to usługa opieki medycznej? Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „usługi opieki medycznej”. Pewną wskazówką jak należy rozumieć to pojęcie jest treść przepisów regulujących to zwolnienie. Wskazują one bowiem, że usługi opieki medycznej to takie usługi, które służą : profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu i poprawa zdrowia. Czyli mówiąc inaczej jest są wykonywane w celu osiągnięcia jednego z tych celów. Wydaje się to być w miarę jasne. Jednak w konkretnych przypadkach powstają wątpliwości co do tego czy dane usługa faktycznie jest usługą opieki medycznej korzystającą ze zwolnienia.

  Można więc postawić następującą tezę. Istotą tego aby czynność korzystała ze zwolnienie od podatku VAT jest to aby bezpośrednio służyła ona ochronie, ratowaniu lub przywracaniu zdrowia. Ten związek nie może być pośredni ani ewentualny. Za wykluczeniem takich świadczeń jako korzystających ze zwolnienie wypowiadał się TSUE. Oczywiście zwolnieniu podlegają też usługi ściśle z tymi usługami związane.

  Czy outsourcing personelu medycznego to świadczenie usług medycznych?

  Świadczenie usługi outsourcingu medycznego jest świadczeniem usług opieki medycznej „tak długo” jak czynności osób tego personelu świadczone na rzecz podmiotu korzystającego faktycznie polegają na wykonywaniu czynności służących ochronie, ratowaniu lub przywracaniu zdrowia lub ściśle z tymi czynnościami się wiążą (w przypadku czynności pomocniczych). Nie powinno budzić wątpliwości że będą to np. takie czynności jak: pomoc i wsparcie pielęgniarek , czy ogólnie czynności pielęgniarskie, utrzymywania w czystości pomieszczeń szpitalnych i sprzętu, czynności związane z żywieniem pacjentów, wykonywanie różnego rodzaju czynności administracyjnych itp. Widzimy więc, że chodzi o czynności, które naturalnie kojarzą się z leczeniem pacjentów.

  Oczywiście aby te czynności korzystały ze zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT konieczne jest aby spełniały one pozostałe warunki korzystanie z tego zwolnienie opisane powyżej. Czyli konieczne jest aby było one świadczone przez podmiotu leczniczy lub osoby wykonujące zawód medyczny lub też aby były świadczone przez inne podmioty podmioty lecznicze na rzecz podmiotów leczniczych w miejscu udzielania przez nie świadczeń medycznych.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?