Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Działalność lecznicza

  Działalność lecznicza i wykonywanie działalności leczniczej są kluczowymi pojęciami odnoszącymi się do regulacji rynku medycznego. Całkowicie zasadnie możemy twierdzić, że są to pojęcia wyjściowe i organizujące uregulowania rynku medycznego. Mam tu na myśli to, że ustawodawca aktywność podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych nazywa działalnością leczniczą. Następnie reguluje działalność leczniczą z punktu widzenia podmiotów zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych. I następnie reguluje rodzaje działalności leczniczej.

  Zakres uregulowania działalności leczniczej

  O tym, że pojęcie działalności leczniczej jest głównym i zasadniczym określeniem wybranym przez ustawodawcę dla nazywania działalności na rynku medycznym przekonuje zakres regulacji ustawy o działalności leczniczej. Ten akt prawny reguluje bowiem :

  • zasady wykonywania działalności leczniczej;
  • zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
  • zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
  • zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

  Ten zakres regulacji wskazuje na zasadniczą wagę problemów poddanych regulacji i jednocześnie ich ogólne i generalne znaczenia dla regulowanego zakresu.

  Działalność lecznicza – definicja

  Skoro ustawa o działalności leczniczej regule działalność leczniczą to pierwszym pytaniem jakie się rodzi to pytanie co kryje się za tym pojęciem.  W słowniczku ustawowym ustawodawca tego pojęcia nie zdefiniował. Co należy rozumieć pod tym pojęciem odnajdujemy w art. 3 ust. 1 zd. 1  ustawy. W myśl tej regulacji działalność lecznicza to udzielanie świadczeń zdrowotnych. Nic więc ustawodawca nie stanowi. Biorąc pod uwagę to uregulowanie i całość uregulowania ustawy możemy zdefiniować pojęcie działalności leczniczej jako wszelka aktywność podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem świadczeń zdrowotnych bez względu na formę prawną tej aktywności podejmowaną samodzielnie.

  W tym miejscu musimy podkreślić istotną kwestię. Działalność lecznicza to działalność wykonywane samodzielnie i nie mieści się w niej udzielanie świadczeń zdrowotnych „w ramach” innego podmiotu. Np. nie jest działalnością leczniczą przyjmowanie pacjentów w przychodni będąc zatrudnionym w tej przychodni.

  Rodzaje działalności leczniczej

  Ustawodawca dzieli działalność leczniczą według różnych kryteriów wyodrębniając poszczególne zakresy tej działalności. Poniżej przedstawiamy poszczególne rodzaje działalności leczniczy oraz kryteria podziału. Omawiamy również najważniejszej konsekwencje podziału.

  Rodzaje działalności leczniczej – podział podmiotowy

  Pierwszy zasadniczy i w naszej ocenie najistotniejszy podział to rozróżnienie na działalność leczniczą wykonywaną przez podmioty lecznicze i praktyki zawodowe.  Każda działalność lecznicza jest wykonywana w którejś  z tych form. A jaka jest między nimi różnica? Istota różnicy jest następująca. Praktyki zawodowe to osobiste udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące jeden z zawodów medycznych. Czyli przez osoby takie jak lekarze, pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci. Istotne jest to, że świadczeń zdrowotnych udzielają te osoby i przy ich udzielaniu nie mogą się wyręczać innymi osobami. Odmiennie jest w przypadku działalności leczniczej prowadzonej w formie podmiotu leczniczego. W relacji z pacjentem świadczeń zdrowotnych udziela podmiot leczniczy ale czyni to poprzez swój personel lekarsko – położniczy. Z tym podziałem wiąże się kilka innych konsekwencji ale omówimy je w innym wpisie

  Rodzaje działalności leczniczej – podział przedmiotowy

  W dalszej kolejności ustawodawca dzieli działalność leczniczą pod względem rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. Pod tym względem działalność leczniczą dzieli się na : (1) świadczenia zdrowotne udzielanie stacjonarnie i całodobowo oraz (2) świadczenia zdrowotne ambulatoryjne. Jaka jest istota różnicy między tymi rodzajami działalności leczniczej. Kryterium podziału jest natury faktycznej. W przypadku tych pierwszych pacjent stale przez dany czas przebywa w zakładzie leczniczym np. w szpitalu. Z kolei w przypadku świadczeń ambulatoryjnych pacjent przebywa tylko w zakładzie leczniczym np. przychodni tylko na czas udzielenia mu świadczenia zdrowotnego albo te świadczenia są udzielana poza zakładem leczniczym. Np. w domu pacjenta

  Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza

  Działalność lecznicza jest bez wątpienia działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Jest również działalnością regulowaną w rozumieniu tej ustawy. Wg ustawodawcy działalnością leczniczą regulowaną nie jest działalność jednostek  budżetowych, jednostek wojskowych, działalność pożytku publicznego  i działalność charytatywno – opiekuńcza. Jednak równocześnie ustawodawca postanowił, że do tej działalności leczniczej stosuje się przepisy o działalności regulowanej.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?