Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Kompleksowa obsługa w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej

  Prawo autorskie to jedna z gałęzi prawa, której podstawowe założenia powinien znać każdy. Ten obszar dotyczy bowiem każdego, kto tworzy własne dzieła, ale również tych, którzy korzystają z dorobku innych w różnych celach. Dyscyplina ta obejmuje wszelkie przepisy regulujące wykorzystywanie materiałów stworzonych przez innych ludzi.

  Adwokat od prawa autorskiego to specjalista potrafiący poruszać się wśród skomplikowanych zapisów w tym obszarze. Z jego pomocy mogą skorzystać zarówno ci, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób legalnie korzystać z materiałów należących do kogoś innego, jak i osoby dotknięte naruszeniem związanym z niewłaściwym użytkowaniem własnych dzieł.

  Co to jest prawo autorskie?

  Prawo autorskie dynamicznie się zmienia ze względu na ogrom nowości i idących za nimi oczekiwań budowanych przez twórców. W związku z tym niekiedy trudno jest samodzielnie określić, co wolno, a czego nie osobie korzystającej z nienależących do niej dzieł.

  Prawo autorskie ma przede wszystkim na celu ochronę twórczości artystycznej, naukowej oraz literackiej. Dzięki temu twórca danego dzieła ma możliwość podejmowania decyzji, w jaki sposób może ono zostać wykorzystane. Co więcej, przepisy regulują również obszar związany z korzyściami finansowymi uzyskanymi za sprawą udostępnienia innym powstałego materiału.

  Wszelkie regulacje z tego obszaru widnieją w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która obowiązuje od 1994 roku.

  Czego dotyczy prawo autorskie? Prawnik, Warszawa

  Prawo autorskie obejmuje dowolny indywidualny przejaw działalności twórczej, utrwalony w fizycznej bądź cyfrowej postaci. Dzieło zostaje objęte ochroną bez względu na jego rzeczywistą wartość, sposób wyrażenia czy przeznaczenie.

  Powstały materiał, aby został objęty prawem autorskim, musi mieć cechy osobistej twórczości. Wśród nich wymienia się samodzielność w trakcie tworzenia, oryginalność czy własna inwencja. Jeśli dzieło charakteryzuje się tymi cechami, nazywa się je wtedy „utworem”.

  Co istotne, utwór podlega prawu autorskiemu nawet wtedy, gdy nie został ukończony. To samo dotyczy jego fragmentów. Ponadto nie ma znaczenia cel, w jakim powstał dany utwór – artystycznym czy praktycznym.

  Skuteczne wsparcie kancelarii – prawo autorskie

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.Po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją klienta przedstawiamy mu możliwe rozwiązania i wybieramy najkorzystniejsze. Następnie przystępujemy do jego sukcesywnej implementacji

  Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Skuteczne wsparcie w sądzie – prawnik od prawa autorskiego, Warszawa

  Jako doświadczeni prawnicy od prawa autorskiego na rynku medycznym doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że walka o swoje prawa w tym obszarze niekiedy bywa trudna. W związku z tym proponujemy kompleksowe wsparcie twórcom, którzy chcą ochronić własne dzieła przed nielegalnym wykorzystaniem lub uzyskać zadośćuczynienie w obliczu naruszenia zasad.

  Reprezentujemy w postępowaniach dotyczących naruszeń praw autorskich, znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

  Pomagamy odpowiednio napisać pozew, zgromadzić wszelkie potrzebne dowody, a także przygotowujemy klienta do rozprawy.

  Zachęcamy do nawiązania kontaktu z naszymi adwokatami od prawa autorskiego w obszarze medycznym i odwiedzenia naszej kancelarii w Warszawie.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?