Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Obsługa prawna szpitali i przychodni

  Obsługa prawna szpitali i przychodni to jeden z głównych obszarów działalności Kancelarii Mediclaw. Zapewniamy doradztwo prawne w całym zakresie działalności szpitali i przychodni. Przygotowujemy opinie, konsultujemy problemy prawne. Sprawdzamy i przygotowujemy umowy, pisma i inne dokumenty takie jak regulaminy, akty wewnętrzne.

  Reprezentujemy szpitale i kliniki w postępowaniach sądowych i administracyjnych i kontaktach z instytucjami nadzorczymi takimi jak NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Prawa Pacjentów.

  Szpitale i przychodnie

  Powszechnie występujący i rozumiany podział miejsc (zakładów leczniczych), w których udzielane są świadczenia zdrowotne na szpitale i przychodnie ma swoje „zakorzenienie” w obowiązujących przepisach. A mówiąc dokładnie w przepisach ustawy o działalności leczniczej. Odzwierciedleniem rozróżnienia szpital / przychodnia jest bowiem rozróżnienie dwóch rodzajów działalności leczniczej. Pierwszy z tych rodzajów działalności to udzielenia świadczeń zdrowotnych całodobowo i stacjonarnie. W ten sposób udziela się świadczeń zdrowotnych szpitalnych oraz świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne. Drugi z rodzajów działalności leczniczej to ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

  Szpital i świadczenia szpitalne

  Pojęcie szpitala zostało zdefiniowane w ustawie o działalności leczniczej (art. 2 ust. 1 pkt 9). Zgodnie z tą definicją szpital to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Widać więc wyraźnie, że ustawodawca łączy pojęcie „szpitala” z rodzajem wykonywanej działalności leczniczej. Oczywiście sama ta definicja niewiele wyjaśnia. Definicja ta mówi bowiem tylko tyle, że szpital to miejsce (zakład leczniczy) gdzie udziale się świadczeń szpitalnych. Aby lepiej zrozumieć pojęcie szpitala należy zatem odwołać się do definicji „świadczenie szpitalne”. Z kolei to pojęcie definiuje w pkt 11 art. 2 ust.1 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z tą definicją świadczenie szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenie polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

  Świadczenia szpitalne „jednego dnia”

  Świadczeniami szpitalnymi są również świadczenia udzielana z zamiarem zakończenia ich udzielania z zamiarem ich udzielanie w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

  Przychodnia i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

  Z kolei przychodnie to miejsce, w którym udziale się świadczeń ambulatoryjnych. Co należy rozumieć przez określenie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne określa art. 10 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z tym uregulowanie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują :

  • świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej;
  • świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej;
  • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej;

  – wszystkie udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym.  

  Oprócz tego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogą obejmować badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego leczenia (art. 11 ustawy o działalności leczniczej).

  Wyżej wymienione świadczenie ambulatoryjne są udzielane :

  • w odpowiednio urządzonym i stałym pomieszczeniu;
  • pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń;
  • w miejscu pobytu pacjenta.

  Świadczenia ambulatoryjne a świadczenia szpitalne

  W tej ustawowej „definicji” ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych najistotniejsza jest jej „część” negatywna. Czyli zdefiniowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych m.in. poprzez postanowienia, że są to świadczenie udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym. Mówiąc więc prościej są to świadczenia udzielane w warunkach niewymagających hospitalizacji.

  Więc kwestia odróżnienia świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych jest co do zasady prosta. Kryterium odróżniającym jest potrzeba ich udzielania w trybie hospitalizacji.

  Świadczenie stacjonarne całodobowe inne niż szpitalne

  Wyżej wspomnieliśmy że świadczenie szpitalne są jednym z rodzajów stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Drugim z rodzajów tych świadczeń są stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne. Czyli stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne mogą być świadczeniami szpitalnymi i innymi niż szpitalnymi.

  Jaką obsługę prawną szpitali i przychodni oferujemy  

  Jesteśmy kancelarią obsługującą wszelkie podmioty lecznicze. Oferujmy również obsługę prawną szpitali i przychodni. Świadczmy usługi prawne dla przychodni i szpitali takie jak :

  obsługa prawna szpitali i przychodni w zakresie dokumentów organizacyjnych:

  1. przygotowywanie regulaminów organizacyjnych dla szpitali i przychodni;
  2. przygotowywanie procedur, regulaminów, polityk itp.  obowiązujących w przychodniach i szpitalach. W ramach tych usług kancelaria przygotowuje m.in. procedury udostępniania dokumentacji medycznej, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, wykazy praw pacjentów, procedury odbierania zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, procedury odbierania upoważnień do udostępniania informacji o pacjencie i jego zdrowiu oraz upoważnień do udostępniania dokumentacje medycznej, procedury sprzątania i utrzymywania porządku w pomieszczeniach podmiotu leczniczego, procedura utrzymania w należytym porządku sprzętu medycznego, procedura załatwiania i obsługi skarg i wniosków pacjentów, procedury bezpieczeństwa gromadzenia i przechowywanie informacji w tym procedury prowadzenie dokumentacji medycznej;
  3. opracowanie wzorów i formularzy dokumentów udostępnianych pacjentom przychodni i szpitali. Przygotowujemy m.in. formularze zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, formularz zgody na przeprowadzenie badania, formularz zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko,  upoważnienia do udzielania informacji o pacjencie w tym o jego stanie zdrowia, upoważnienia do udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta,

  obsługa prawna szpitali i przychodni w zakresie umów

  1. przygotowywanie i opiniowania umów o pracę zawieranych przez szpitale i przychodnie z lekarzami, pielęgniarkami i pozostałym personelem medycznym. Przygotowujemy i oceniamy również inne umowy będące podstawą zatrudnienia tych osób w przychodniach i szpitalach. Czyli takie umowy jak: umowy o świadczeniu usług, kontrakty z lekarzami, umowy zlecenia;
  2. przygotowanie i ocena umów najmu i umów dzierżawy sprzętu medycznego, umów użyczenia sprzętu medycznego zawieranych przez przychodnie i szpitale;
  3. zajmujemy się przygotowywaniem i oceną umów dotyczących finansowania nabycia sprzętu medycznego;

  opinie prawne dla szpitali i przychodni

  1. wydajemy opinie prawne w zakresie prowadzeni  dokumentacji medycznej przez szpitale i przychodnie w tym również o zasadach jej udostępnienia;

  obsługa prawa szpitali i przychodni w kontaktach z NFZ

  1. reprezentujemy szpitale i przychodnie w postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
  2. obsługujemy szpitale i przychodnie podczas kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia;

  obsługa prawna przychodni i szpitali w procesach cywilnych

  1. reprezentujemy szpitale i przychodnie w procesach sądowych;

  doradztwo podatkowe dla szpitali i przychodni

  1. zajmujemy się doradztwem podatkowym dla szpitali i przychodni.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane wpisy

  Kompleksowa obsługa

  Nasi Klienci

  Podmioty lecznicze

  Wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą w formie podmiotów leczniczych, w tym osoby wykonujące zawody medyczne prowadzące działalność leczniczą jako podmioty lecznicze. Przygotowujemy statuty, regulaminy organizacyjne, uchwały organów dla podmiotów działających w formie spółek handlowych. Zajmujemy się doradztwem przy przekształceniach wykonywanej działalności. Sporządzamy umowy z kontrahentami, pracownikami, dostawcami usług oraz zleceniobiorcami.

  Przychodnie

  Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane przez przychodnie oraz uczestniczymy w negocjowaniu umów. Udzielmy porad prawnych w bieżącym funkcjonowaniu przychodni. Pośredniczymy w kontaktach z kontrahentami, pacjentami, wykonawcami usług, a także NFZ i innymi urzędami. Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych. Zajmujemy się również dochodzeniem i egzekucją wierzytelności. Pomagamy w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji medycznej.

  Obsługa prawna lekarzy

  Wspieramy lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne w ramach indywidualnych praktyk lekarskich. Pomagamy przy zawieraniu umów ze szpitalami i przychodniami. Doradzamy w rozliczeniach podatkowych oraz kontaktach z NFZ i innymi organami publicznymi.
  Reprezentujemy lekarzy w postępowaniach dyscyplinarnych przed sądami lekarskimi, postępowaniach karnych oraz procesach cywilnych dotyczących błędów medycznych.

  Obsługa prawna gabinetów stomatologicznych

  Zajmujemy się obsługą prawną lekarzy stomatologów. Doradzamy stomatologom udzielającym świadczeń zdrowotnych indywidualnie jak i grupowo działających w ramach indywidualnych praktyk jak i podmiotów leczniczych. Przygotowujemy regulaminy, opiniujemy i sporządzamy umowy. Reprezentujemy lekarzy stomatologów przed sądami i w postępowaniach administracyjnych przed organami publicznymi.

  Medycyna Estetyczna

  Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług medycyny estetycznej. Doradzamy w prowadzeniu dokumentacji medycznej, zawieraniu umów z osobami poddającymi się zabiegom medycyny estetycznej. Odpowiadamy na roszczenia pacjentów i świadczymy zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi.

  Kancelaria prawna obsługujące fizjoterapeutów

  Obsługa prawna fizjoterapeutów

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń fizjoterapii zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Apteki i Hurtownie Farmaceutyczne

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń rehabilitacyjnych zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Sklepy Medyczne

  Wspieramy przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wyrobów medycznych, w tym w zakresie zgodności prowadzenia działalności z ustawą o wyrobach medycznych. Opiniujemy i negocjujemy umowy zawierane z dostawcami wyrobów medycznych. Przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych. Doradzamy w zakresie prowadzenie reklamy wyrobów medycznych.

  Laboratoria

  Świadczymy pomoc prawną dla medycznych laboratoriów diagnostycznych działających jako odrębne zakłady lecznicze oraz jako jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych. Doradzamy także osobom wykonującym zawód diagnosty laboratoryjnego. Reprezentujemy diagnostów w postępowaniach przed sądami dyscyplinarnymi.

  Uczelnie Medyczne

  Obsługujemy uczelnie wyższe, które kształcą lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne i są podmiotami tworzącymi dla szpitali i innych podmiotów leczniczych.

  Uzdrowiska

  Obsługujemy przedsiębiorców zajmujących się lecznictwem uzdrowiskowym udzielającym świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów, przychodni, zakładów przyrodoleczniczych. Opracowujemy i negocjujemy umowy zawierane z personelem medycznym i kontrahentami w pełnym zakresie działalności uzdrowisk. Działamy jako pełnomocnicy procesowi w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

  Agencje interaktywne

  Prowadzimy kompleksową obsługę prawną branży marketingowej i interaktywnej. Zapewniamy wsparcie przy projektowaniu i tworzeniu stron internetowych. Przygotowujemy umowy na świadczenie usług marketingowych (digital, outdoor), organizacje eventów i akcji marketingowych. Opracowujemy regulaminy konkursów i akcji marketingowych. Doradzamy przy tworzeniu serwisów i sklepów internetowych. Tworzymy umowy na wdrożenie i utrzymanie systemów IT, nabycie praw autorskich lub licencji […]