Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Obsługa prawna gabinetów fizjoterapii i fizjoterapeutów

  Obsługa prawna fizjoterapeutów to jeden z obszarów, w których świadczymy usługi prawne. Kancelaria Mediclaw świadczy usługi prawne dla osób udzielających świadczeń fizjoterapeutycznych rehabilitacyjnych zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami.

  Kim jest fizjoterapeuta w rozumieniu obowiązujących przepisów

  Fizjoterapeuta jest zawodem medycznym. Stanowi tak wprost art. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym.  Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na :

  • udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
  • nauczanie zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeuty;
  • prowadzanie prac naukowo – badawczych w zakresie fizjoterapii;
  • kierowania pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty;
  • zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
  • wykonywanie świadczeń zdrowotnych, które nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej w podmiocie niebędącym podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

  Jakich świadczeń zdrowotnych może udzielać fizjoterapeuta

  Oczywiście najistotniejsze znaczenia ma rodzaj świadczeń zdrowotnych jakich może udzielać fizjoterapeuta. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty stanowi ogólnie, że wykonywanie zawodu polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (w art. 4 ust. 2 tej ustawy) i wymienia przykładowe świadczenia zdrowotne jakich może udzielać fizjoterapeuta. Te rodzaje świadczeń zdrowotnych to :

  • diagnostyka funkcjonalna pacjenta;
  • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizykoterapii;
  • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii;
  • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu;
  • zlecanie wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
  • dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
  • nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
  • prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  • wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
  • nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

  Świadczenia udzielane przez fizjoterapeutów samodzielnie

  Powyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych mogą udzielać samodzielnie wyłącznie :

  • fizjoterapeuci posiadający tytuł magistra uzyskany w sposób określony w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty ewentualnie posiadający tytuł magistra uzyskany w sposób określony w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty i 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty. O co to chodzi z tytułem magistra i magistra w wraz z 3-letnim doświadczeniem?  Chodzi o to, że tytuł magistra można było uzyskać przez ukończenie kilku różnych rodzajów studiów (tę kwestię reguluje art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty). I w zależności od tego jaki rodzaj studiów dana osoba ukończyła wymaga się od niej dla możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty wyłącznie tytułu magistra albo tytuły magistra wraz dodatkowym doświadczeniem.
  • fizjoterapeuci posiadający tytuł licencja i 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;
  • fizjoterapeuci posiadający tytuł technika fizjoterapii i 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapii.

  Jeżeli fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra ale niemający wymaganego 3-letniego doświadczanie, fizjoterapeuta posiadający tytuł licencja ale nieposiadający wymaganego -letniego doświadczanie oraz jeżeli technik fizjoterapeuta nie posiada 6-letniego doświadczenie to może świadczeń zdrowotnych udzielać wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty mogącego samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych.

  Oprócz tego trzeba pamiętać, że fizjoterapeuci posiadający tytuł licencjata i 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty i fizjoterapeuci posiadający tytuł technika fizjoterapii i 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapii nie mogą kwalifikować pacjenta do fizykoterapii i kinezyterapii oraz nie mogą zlecać wyrobów medycznych oraz wydawać opinii i orzeczeń.

  W jakich formach prawnych zawód może wykonywać fizjoterapeuta?

  Mówiąc o formach prawnych wykonywania zawodu fizjoterapeuty mamy na myśli stosunki prawne w jakich fizjoterapeuta wykonuje swój zawód. Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty zawód ten może być wykonywany:

  • na podstawie umowy o pracę,
  • w ramach stosunku służbowego,
  • na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • w ramach wolontariatu,
  • w ramach praktyk zawodowych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

  Oprócz tego fizjoterapeuta może wykonywać udzielać świadczeń zdrowotnych prowadząc działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej. Aczkolwiek ustawa o zawodzie farmaceuty wprost o tym nie stanowi.

   Obsługa prawna fizjoterapeutów – zakres :

  Kancelaria Mediclaw świadczy usługi prawne dla osób wykonujących zawód fizjoterapeuty. Zajmujemy się m.in. obsługą prawną fizjoterapeutów w następujących sprawach :

  • obsługa założenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutę w formie podmiotu leczniczego lub utworzenia  praktyki zawodowej przez fizjoterapeutów;
  • wybór formy prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutów. Te formy prowadzenia działalności fizjoterapeutycznej mogą być bowiem różne. Doradzamy czy lepiej wybrać  jednoosobową działalność gospodarcza? Czy założyć jedną ze spółek takich jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
  • przygotowywanie wymaganych regulaminów w działalności fizjoterapeutycznej. Opracowujemy m.in. regulamin organizacyjny dla fizjoterapeutów prowadzących działalność leczniczą zarówno w formie podmiotu leczniczego jaki i praktyki zawodowej oraz pozostałe regulaminy i procedury obowiązujące w podmiotach zajmujących się udzielaniem świadczeń fizjoterapeutycznych;
  • doradzamy w kwestiach umów zawieranych przez fizjoterapeutów, czyli m.in.  takich jak : umowy najmu lokali, umowy dzierżawy sprzętu medycznego, umowy leasingu sprzętu medycznego.
  • przygotowujemy i sprawdzamy umowy o pracę zawierane przez fizjoterapeutów z podmiotami leczniczymi. Oceniamy umowy o świadczenie usług i inne umowy cywilnoprawnej zawierane przez fizjoterapeutów.
  • obsługa prawna fizjoterapeutów w zakresie doradztwa podatkowego.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane wpisy

  Kompleksowa obsługa

  Nasi Klienci

  Szpitale i przychodnie

  Zapewniamy doradztwo prawne w całym zakresie działalności szpitali i klinik. Przygotowujemy opinie, konsultujemy problemy prawne. Sprawdzamy i przygotowujemy umowy, pisma i inne dokumenty takie jak regulaminy, akty wewnętrzne.

  Podmioty lecznicze

  Wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą w formie podmiotów leczniczych, w tym osoby wykonujące zawody medyczne prowadzące działalność leczniczą jako podmioty lecznicze. Przygotowujemy statuty, regulaminy organizacyjne, uchwały organów dla podmiotów działających w formie spółek handlowych. Zajmujemy się doradztwem przy przekształceniach wykonywanej działalności. Sporządzamy umowy z kontrahentami, pracownikami, dostawcami usług oraz zleceniobiorcami.

  Przychodnie

  Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane przez przychodnie oraz uczestniczymy w negocjowaniu umów. Udzielmy porad prawnych w bieżącym funkcjonowaniu przychodni. Pośredniczymy w kontaktach z kontrahentami, pacjentami, wykonawcami usług, a także NFZ i innymi urzędami. Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych. Zajmujemy się również dochodzeniem i egzekucją wierzytelności. Pomagamy w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji medycznej.

  Obsługa prawna lekarzy

  Wspieramy lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne w ramach indywidualnych praktyk lekarskich. Pomagamy przy zawieraniu umów ze szpitalami i przychodniami. Doradzamy w rozliczeniach podatkowych oraz kontaktach z NFZ i innymi organami publicznymi.
  Reprezentujemy lekarzy w postępowaniach dyscyplinarnych przed sądami lekarskimi, postępowaniach karnych oraz procesach cywilnych dotyczących błędów medycznych.

  Obsługa prawna gabinetów stomatologicznych

  Zajmujemy się obsługą prawną lekarzy stomatologów. Doradzamy stomatologom udzielającym świadczeń zdrowotnych indywidualnie jak i grupowo działających w ramach indywidualnych praktyk jak i podmiotów leczniczych. Przygotowujemy regulaminy, opiniujemy i sporządzamy umowy. Reprezentujemy lekarzy stomatologów przed sądami i w postępowaniach administracyjnych przed organami publicznymi.

  Medycyna Estetyczna

  Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług medycyny estetycznej. Doradzamy w prowadzeniu dokumentacji medycznej, zawieraniu umów z osobami poddającymi się zabiegom medycyny estetycznej. Odpowiadamy na roszczenia pacjentów i świadczymy zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi.

  Apteki i Hurtownie Farmaceutyczne

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń rehabilitacyjnych zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Sklepy Medyczne

  Wspieramy przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wyrobów medycznych, w tym w zakresie zgodności prowadzenia działalności z ustawą o wyrobach medycznych. Opiniujemy i negocjujemy umowy zawierane z dostawcami wyrobów medycznych. Przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych. Doradzamy w zakresie prowadzenie reklamy wyrobów medycznych.

  Laboratoria

  Świadczymy pomoc prawną dla medycznych laboratoriów diagnostycznych działających jako odrębne zakłady lecznicze oraz jako jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych. Doradzamy także osobom wykonującym zawód diagnosty laboratoryjnego. Reprezentujemy diagnostów w postępowaniach przed sądami dyscyplinarnymi.

  Uczelnie Medyczne

  Obsługujemy uczelnie wyższe, które kształcą lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne i są podmiotami tworzącymi dla szpitali i innych podmiotów leczniczych.

  Uzdrowiska

  Obsługujemy przedsiębiorców zajmujących się lecznictwem uzdrowiskowym udzielającym świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów, przychodni, zakładów przyrodoleczniczych. Opracowujemy i negocjujemy umowy zawierane z personelem medycznym i kontrahentami w pełnym zakresie działalności uzdrowisk. Działamy jako pełnomocnicy procesowi w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

  Agencje interaktywne

  Prowadzimy kompleksową obsługę prawną branży marketingowej i interaktywnej. Zapewniamy wsparcie przy projektowaniu i tworzeniu stron internetowych. Przygotowujemy umowy na świadczenie usług marketingowych (digital, outdoor), organizacje eventów i akcji marketingowych. Opracowujemy regulaminy konkursów i akcji marketingowych. Doradzamy przy tworzeniu serwisów i sklepów internetowych. Tworzymy umowy na wdrożenie i utrzymanie systemów IT, nabycie praw autorskich lub licencji […]