Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Obsługa prawna lekarzy i gabinetów lekarskich

  Obsługa prawna lekarzy. Wspieramy lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne w ramach indywidualnych praktyk lekarskich.

  Pomagamy przy zawieraniu umów ze szpitalami i przychodniami. Doradzamy w rozliczeniach podatkowych oraz kontaktach z NFZ i innymi organami publicznymi.

  Reprezentujemy lekarzy w postępowaniach dyscyplinarnych przed sądami lekarskimi, postępowaniach karnych oraz procesach cywilnych dotyczących błędów medycznych. 

  Kim jest lekarz w rozumieniu obowiązujących przepisów

  Lekarz to osoba posiadająca wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, udzielająca świadczeń zdrowotnych.  Ta definicja wskazuje na dwie istotne cechy jakie należy łączyć z pojęciem „lekarz”. Pierwszą jest posiadania wymaganych kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, czyli „legitymowanie” się przez dana osobę zdobyciem wykształcenia medycznego („nauki medycyny”). I drugą cechą jest wykonywanie przez tą osobę aktywności zawodowej  polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  Art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty :

  Art. 2. 1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę
  posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
  świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu
  chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad
  lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich

  Wykonywanie zawodu lekarza

  Formy wykonywania zawodu lekarza są bardzo różne. Różne są też kryteria podziału tych form. Ale wydaje się, że pierwszym najważniejszym kryterium podziału jest wykonywanie zawodu lekarza „na własny rachunek” (samodzielnie) albo na rachunek podmiotu innego. W pierwszym z tych rodzajów wykonywania zawodu to lekarz w stosunku do pacjenta jest podmiotem udzielającym świadczenia zdrowotnego i on ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki leczenia. W drugim rodzaju w relacji do pacjenta podmiotem udzielającym świadczenia zdrowotnego jest podmiot leczniczy „zatrudniający” lekarza. Jest to ujęcie nieco uproszczone i nie do końca poprawne, ale najlepiej oddaje istotę różnicy.

  Samodzielne wykonywanie zawodu lekarza

  Samodzielne wykonywanie zawodu lekarza polega na prowadzeniu (wykonywaniu) działalności leczniczej. Jeżeli mówimy o „samodzielnym” wykonywaniu zawodu lekarza to możemy mieć do czynienia  dwiema sytuacjami. Pierwsza polega na prowadzeniu przez lekarz praktyki zawodowej. Ta praktyka może być indywidualna lub grupowa. Druga polega na wykonywaniu przez lekarza działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego.

  Wykonywanie zawodu lekarza w podmiocie leczniczym

  Drugi rodzaj form wykonywania zawodu lekarza polega na wykonywaniu zawodu w podmiocie leczniczym. Formy zatrudnienia lekarza w podmiocie leczniczym czy też szerzej współpracy lekarza z podmiotem leczniczym są bardzo różne. Najbardziej popularną i „oczywistą” jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ale oprócz tego bardzo popularne są różnego rodzaju umowy cywilnoprawne i kontrakty.

  Jaką obsługę prawną lekarzy oferujemy

  Kancelaria Mediclaw świadczy usługi prawne dla lekarzy wykonujących swój zawód we wszystkich możliwych formach. Skontaktuj się z naszą kancelarię jeżeli szukasz radcy prawnego zajmującego się obsługą prawną działalności leczniczej prowadzonej przez lekarzy albo potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie umowy łączącej cię z podmiotem leczniczym, z którym współpracujesz. Oferujemy pomoc prawną dla lekarzy m.in. w zakresie:

  • założenie działalności leczniczej przez lekarzy w formie podmiotu leczniczego lub założenie praktyki lekarskiej;
  • wybór formy prowadzenia działalności leczniczej przez lekarza: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pozostałe;
  • przygotowywanie regulaminu organizacyjnego dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą zarówno w formie podmiotu leczniczego jaki i praktyki lekarskiej oraz pozostałe regulaminy i procedury obowiązujące w podmiotach leczniczych prowadzonych przez lekarzy i gabinetach lekarskich;
  • doradzamy w kwestiach umów zawieranych przez podmioty lecznicze i gabinety lekarskie takich jak : umowy najmu lokali, umowy dzierżawy sprzętu medycznego, umowy leasingu sprzętu medycznego
  • reprezentujemy lekarzy w konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych;
  • przygotowujemy umowy o prace, o świadczenie usług lekarskich, umowy zawierane s lekarzami, pielęgniarkami i pozostałym personelem medycznym i niemedycznym;
  • doradzamy w sprawie dokumentacji medycznej prowadzonej przez podmioty lecznicze prowadzone przez lekarzy i gabinety lekarskie;
  • reprezentuje lekarzy w procesach cywilnych w sprawie błędów lekarskich oraz w postępowaniach dyscyplinarnych przed izbami lekarskimi;
  • zajmujemy się również doradztwem podatkowym dla lekarzy i gabinetów lekarskich.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane wpisy

  Kompleksowa obsługa

  Nasi Klienci

  Szpitale i przychodnie

  Zapewniamy doradztwo prawne w całym zakresie działalności szpitali i klinik. Przygotowujemy opinie, konsultujemy problemy prawne. Sprawdzamy i przygotowujemy umowy, pisma i inne dokumenty takie jak regulaminy, akty wewnętrzne.

  Podmioty lecznicze

  Wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą w formie podmiotów leczniczych, w tym osoby wykonujące zawody medyczne prowadzące działalność leczniczą jako podmioty lecznicze. Przygotowujemy statuty, regulaminy organizacyjne, uchwały organów dla podmiotów działających w formie spółek handlowych. Zajmujemy się doradztwem przy przekształceniach wykonywanej działalności. Sporządzamy umowy z kontrahentami, pracownikami, dostawcami usług oraz zleceniobiorcami.

  Przychodnie

  Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane przez przychodnie oraz uczestniczymy w negocjowaniu umów. Udzielmy porad prawnych w bieżącym funkcjonowaniu przychodni. Pośredniczymy w kontaktach z kontrahentami, pacjentami, wykonawcami usług, a także NFZ i innymi urzędami. Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych. Zajmujemy się również dochodzeniem i egzekucją wierzytelności. Pomagamy w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji medycznej.

  Obsługa prawna gabinetów stomatologicznych

  Zajmujemy się obsługą prawną lekarzy stomatologów. Doradzamy stomatologom udzielającym świadczeń zdrowotnych indywidualnie jak i grupowo działających w ramach indywidualnych praktyk jak i podmiotów leczniczych. Przygotowujemy regulaminy, opiniujemy i sporządzamy umowy. Reprezentujemy lekarzy stomatologów przed sądami i w postępowaniach administracyjnych przed organami publicznymi.

  Medycyna Estetyczna

  Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług medycyny estetycznej. Doradzamy w prowadzeniu dokumentacji medycznej, zawieraniu umów z osobami poddającymi się zabiegom medycyny estetycznej. Odpowiadamy na roszczenia pacjentów i świadczymy zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi.

  Kancelaria prawna obsługujące fizjoterapeutów

  Obsługa prawna fizjoterapeutów

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń fizjoterapii zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Apteki i Hurtownie Farmaceutyczne

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń rehabilitacyjnych zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Sklepy Medyczne

  Wspieramy przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wyrobów medycznych, w tym w zakresie zgodności prowadzenia działalności z ustawą o wyrobach medycznych. Opiniujemy i negocjujemy umowy zawierane z dostawcami wyrobów medycznych. Przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych. Doradzamy w zakresie prowadzenie reklamy wyrobów medycznych.

  Laboratoria

  Świadczymy pomoc prawną dla medycznych laboratoriów diagnostycznych działających jako odrębne zakłady lecznicze oraz jako jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych. Doradzamy także osobom wykonującym zawód diagnosty laboratoryjnego. Reprezentujemy diagnostów w postępowaniach przed sądami dyscyplinarnymi.

  Uczelnie Medyczne

  Obsługujemy uczelnie wyższe, które kształcą lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne i są podmiotami tworzącymi dla szpitali i innych podmiotów leczniczych.

  Uzdrowiska

  Obsługujemy przedsiębiorców zajmujących się lecznictwem uzdrowiskowym udzielającym świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów, przychodni, zakładów przyrodoleczniczych. Opracowujemy i negocjujemy umowy zawierane z personelem medycznym i kontrahentami w pełnym zakresie działalności uzdrowisk. Działamy jako pełnomocnicy procesowi w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

  Agencje interaktywne

  Prowadzimy kompleksową obsługę prawną branży marketingowej i interaktywnej. Zapewniamy wsparcie przy projektowaniu i tworzeniu stron internetowych. Przygotowujemy umowy na świadczenie usług marketingowych (digital, outdoor), organizacje eventów i akcji marketingowych. Opracowujemy regulaminy konkursów i akcji marketingowych. Doradzamy przy tworzeniu serwisów i sklepów internetowych. Tworzymy umowy na wdrożenie i utrzymanie systemów IT, nabycie praw autorskich lub licencji […]